skip to Main Content

Algemeen 

Deze disclaimer en het onderstaande zijn van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite alsook op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Top-Coach, hierna te noemen: “Top-Coach”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Top-Coach  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Neem je eigen verantwoordelijkheid voor je welbevinden en gezondheid – Top-Coach aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Data privacy 

We respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens de privacy policy van Top-Coach en op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Top-Coach verwerkt van haar websitebezoekers, klanten en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Top-Coach. Verder is de Top-Coach website beveiligd door een “Secure Socket Layer” (SSL), een van de meest gebruikte en veilige websitebeveiligingsprotocollen. Deze SSL zorgt er mede voor dat gegevens overdracht van en naar de website beveiligd zijn.

Gerelateerde internetsites 

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Top-Coach. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Top-Coach. Top-Coach is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij Top-Coach of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Top-Coach. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Top-Coach.

Top-Coach behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

%d bloggers liken dit: